Handelsbetingelser

1.0   Produkter
1.1    Bjergby Handel APS, herefter kaldt BH sælger ekstra udstyr til entreprenørmaskiner og landbrugsmaskiner.
 
2.0   Bestilling
2.1    På www.bjergbyhandel.dk kan du bestille varer via vores webshop. Hvis du har forespørgsler til varer, der ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os. Har du fundet en vare, men føler dig usikker på selve købet, er du velkommen at kontakte os på +45 26210909
 
3.0   Aftaleindgåelse
3.1    En aftale eller ordre er først bindende for BH, når der foreligger en skriftlig aftale eller en af BH udsted ordrebekræftelse.
 
4.0   Betalingsmuligheder
4.1   BH tilbyder følgende betalingsmetoder: Dankort, Visa, bank overførsel og faktura
4.2   Betaling sker altid netto kontant ved levering.
4.3   Leverede produkter forbliver BH’s ejendom indtil betalingen har fundet sted.
4.4   Såfremt betalingen ikke finder sted rettidigt, fremsendes en rykker, hvorpå et rykkergebyr på DKK 210,- tillægges.

5.0   Pris
5.1   Alle oplyste priser i såvel tilbud som ordrebekræftelser og på hjemmesiden, er eksklusiv moms, ab lager Bjergby og baseret på gældende dagspriser, og de, og hjemmesiden opdateres dagligt.
5.2   BH forbeholder sig ret til at fakturere til de, på leveringstidspunktet gældende priser og kurser (ved salg til udlandet).
5.3   Emballage debiteres køber for særskilt, og det tages ikke retur.

6.0   Tilbud/ løsningsforslag
6.1   Priser afgivet i tilbud, har, hvis ikke andet er nævnt, en gyldighed på maksimalt 30 dage fra afgivelses dato.
6.2   BH forbeholder sig ret til, at sælge de tilbudte vare til anden side, indtil købers accept foreligger.
6.3   Ethvert tilbudsmateriale, uddrag, eller dele heraf, afgivet af BH må ikke overdrages til tredje part, uden forudgående skriftligt samtykke fra BH. Ved overskridelse af dette forbeholder BH sig ret til at fakturere de faktiske udgifter, i forbindelse med udarbejdelse af det pågældende materiale.

7.0   Fragt
7.1   BH benytter som hovedregel Danske Fragtmænd til alle leveringer.

7.2   Prisen for fragt fremgår af bestillingen/ordrebekræftelsen og betales af køber med mindre andet er skriftligt aftalt.

8.0   Afhentning af vare
8.1   Afhentning af varer kan ske efter aftale på lagereret i Bjergby

9.0   Levering
9.1    BH anser al levering for værende sket, når en vare forlader firmaets lager i Bjergby.
9.2    Kunden er ved for sen levering, kun berettiget til at hæve handelen, hvis forsinkelsen andrager mere end 4 uger udover det fastsatte leveringstidspunkt. Det er desuden en betingelse, at kunden reklamerer straks, når leveringstidspunktet er overskredet.
9.3    Det er en betingelse for at kræve erstatning, at BH allerede på ordrebekræftelsens tidspunkt har kendskab til, at leveringstiden ikke vil kunne overholdes.
9.4    BH påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab, forårsaget af for sen levering.


10.0  Returnering
10.1  BH yder 30 dages returret i ubrugt stand.
10.2  Varer tages udelukkende retur efter aftale og i original emballage.
10.3  Hvis BH accepterer returnering af fejlkøbte varer, beregnes et returbeløb til fornyet test, klargøring, lagerbehandling og administration.
10.4  Bestillingsvarer, tilbudsvarer og varer hjemtaget på købers ønske, tages ikke retur.

11.0  Reparationer
11.1  Viser der sig mangler, der skyldes fejl ved forarbejdningen eller materialerne, ombytter eller reparerer BH efter eget valg den mangelfulde del uden udgift for kunden, såfremt den for kundens regning indsendes til, og afhentes hos, BH’s værksted. Ved reparation uden for sidstnævnte værksted betaler kunden de dermed forbundne ekstraudgifter.

12.0  Reklamation
12.1  Ved eventuelle reklamationer, er det en betingelse, at kunden reklamerer straks, når denne har opdaget eller burde have opdaget manglen. Det påhviler kunden straks ved varens modtagelse at foretage en undersøgelse af denne for at konstatere eventuelle fejl eller mangler. BH påtager sig intet ansvar for tab, der er forårsaget af en fejl leveret vare.
12.2  Der gives ikke garanti eller reklamationsret på salg af brugte dele eller brugte maskiner til andre virksomheder.

13.0  Tvister
13.1  Ud over disse generelle vilkår tillempes gældende dansk lov.
13.2  I tilfælde af en tvist, så følger BH forbrugerklagenævnets anbefalinger.
13.3  Tvister, der opstår fra disse vilkår og betingelser mellem BH og en kunde, der ikke er forbruger, skal behandles i første og eneste instans af danske domstole.

14.0  Produktansvar
14.1  Medmindre andet følger af ufravigelige bestemmelser, er BH’s produktansvar begrænset som anført i pkt. 14.2-3.
14.2  BH er kun ansvarlig for skade, som det solgte produkt påfører personer eller ting, såfremt skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af BH. BH er dog aldrig ansvarlig for skader på produkter, hvori det solgte indgår, ligesom BH ikke er ansvarlig for tingsskade som indtræder, medens det solgte er i købers besiddelse.
14.3  BH’s produktansvar kan i intet tilfælde overstige DKK 2 mio., og BH kan ikke gøres ansvarlig for driftstab eller andre indirekte tab.
14.4  I den udstrækning BH måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde BH skadesløs i samme omfang. Såfremt tredjemand inddrager BH i en produktansvarssag ved de almindelige domstole, accepterer køber at lade sig med-sagsøge eller adcitere ved samme domstol.
14.5  I det omfang tredjemand måtte gøre produktansvar gældende, og denne tredjemand eller køber forbeholder sig at inddrage BH eller BH leverandører, skal køber straks underrette BH herom.
 

Der tages forbehold for slåfejl.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.